Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Matematika v kalendářním roce 2021

Jediným tématem je matematika.

Toto téma orientačně obsahuje:

- Rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic
- Lineární funkce, lineární lomená funkce
- Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice
- Mocninné funkce, pojem mocniny a odmocniny
- Exponenciální funkce, exponenciální rovnice, nerovnice 
- Logaritmické funkce, logaritmické rovnice, nerovnice 
- Goniometrické funkce sin x, cos x, rovnice, nerovnice, aplikace goniometrických vzorců
- Goniometrické funkce tg xcotg x, rovnice, nerovnice, aplikace goniometrických vzorců
- Základní věty v pravoúhlém a obecném trojúhelníku, n-úhelníky, kružnice, kruh 
- Konstrukční úlohy užitím množin bodů
- Shodná zobrazení
- Podobná zobrazení, stejnolehlost
- Polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin, řezy těles, hranoly a jehlany
- Metrické vlastnosti bodů, přímek a rovin, válec, kužel, koule
- Vektory, operace s vektory
- Analytické vyjádření přímky a jejích podmnožin, polohové a metrické vlastnosti přímek
- Analytické vyjádření roviny, polohové a metrické vlastnosti přímek a rovin
- Kružnice - analytické vyjádření
- Parabola - analytické vyjádření
- Elipsa - analytické vyjádření
- Hyperbola - analytické vyjádření
- Posloupnosti, aritmetická posloupnost
- Geometrická posloupnost, finanční matematika, řady
- Kombinatorické úlohy - variace, permutace, kombinace
- Komplexní čísla, řešení rovnic v C

Povolené pomůcky:

MFCH tabulky, neprogramovatelná kalkulačka bez grafického displeje, rýsovací potřeby

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři