Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Informatika v kalendářním roce 2021

Součástí každé otázky je příklad – vytvoření krátkého programu v jazyce Python

 1. Základy informatiky a teorie informace (bit, byte, číselné soustavy – převody čísel, sčítání a násobení ve dvojkové čís. soustavě, Von Neumannovo schéma). Kódování (ASCII tabulka, UTF-8).
 2. Historie a technické vybavení počítačů. Vznik a vývoj počítačů, generace, hardware, bios, základní části počítače a jejich funkce.
 3. Periferní zařízení počítače, popis hlavních per. zařízení. Tiskárny – rozdělení a princip činnosti, barevný tisk. Paměťová média, kapacity a fyzikální principy uložení dat.
 4. Operační systémy – pojem OS, vývoj OS, multitasking, multithreding. Charakteristika OS MS Windows, konzola a základní příkazy MS DOS. Jiné operační systémy. Aplikační software – dělení podle použití. Programové licence.
 5. MS Windows – popis uživatelského prostředí. Souborový systém, soubory, složky, přípony (asociace aplikace), správa souborů. Správa počítače – správa uživatelů, instalace programů, fontů, tiskáren, firewall, aktualizace. Správa, ochrana a archivace dat, malware (viry, červi,...) a ochrana systému před škodlivými programy.
 6. Počítačové sítě, charakteristika počítačových sítí (LAN, WAN, Peer-to-peer, Client-server), pojmy server, stanice, topologie. Síťová zařízení. Internet – vznik a vývoj. Model ISO/OSI, model TCP/IP – popis jednotlivých vrstev (TCP/IP). Přehled protokolů (TCP/IP, http, ftp, pop3, imap,...)
 7. Internet – www, elektronická komunikace http protokol. IP adresa (IPv4), DNS. Možnosti připojení k Internetu. Rizika internetu a zásady bezpečného chování na internetu. Phishing, pharming, spam, hoax, kyberšikana. Sociální sítě.
 8. Tvorba www stránek (základy HTML a CSS) – struktura WWW stránky, přehled základních elementů (tagů), atributy elementů, formátování textu, vkládání obrázků a hypertextových odkazů, tvorba seznamů a tabulek, elementy div a span, Využití CSS pro návrh vzhledu stránky – třídy a identifikátory. WYSIWYG editor.
 9. Počítačová grafika – grafické formáty, vektorová a rastrová grafika, barevná hloubka, barevné modely RGB, CMYK, DPI, úprava rastrového obrázku, ořezání, otočení, změna jasu a kontrastu, výběr oblasti, práce s výběrem, výplně, filtry, použití vrstev, retuš obrázku, barevná úprava, změna velikosti a DPI, (XnView, Photopea, Gimp), export do vybraného formátu – formáty obrázků.
 10. Prezentační programy – praktické použití, pravidla tvorby prezentací, popis prostředí, šablony návrhů, animace, efekty, přechody (MS Powerpoint).
 11. Programovací jazyky – všeobecný popis, strojový kód, assembler, vyšší programovací jazyky, zdrojový kód, rozdělení. Kompilátor, interpret, sémantika a syntax. Algoritmus, procesor a program.
 12. Python charakteristika jazyka, základní datové typy, konverze datových typů, proměnné a jejich platnost, seznamy a řetězce, želví grafika – ukázky programů, algoritmus (vlastnosti), vývojový diagram.
 13. Základní programové konstrukce – vývojové diagramy a ukázka v Pythonu, cykly, vnořování cyklů, podmínky, logické operátory, jednoduché a složené příkazy, funkce a procedury.
 14. Třídící algoritmy (třídění na místě) – algoritmus bublinového třídění, algoritmus třídění výběrem, algoritmus třídění vkládáním – u všech typů vysvětlit princip metody, ukázka na konkrétních číslech, program v pythonu.
 15. Rekurzivní algoritmy – pojem rekurze, příklady, přímá a nepřímá rekurze (faktoriál, kombinační číslo, členy posloupnosti, příklad na rekurzi v želví grafice).
 16. Textový editor – všeobecný popis, přehled produktů. Rozdělení a typy písma, verzálky a minusky, font, řez písma, stupeň písma, typografická pravidla pro psaní textů, nastavení parametrů stránky, zpracování a formátování textu a odstavců, tabulátory, tabulky, číslování a odrážky, vkládání objektů, obrázků, vzorců a formátování těchto objektů, použití stylů, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek, vytvoření titulní stránky, generování obsahu.
 17. Tabulkový kalkulátor – práce s daty v tabulce, buňky – vkládání dat do tabulky, výběr oblasti, formátování buněk, podmíněné formátování, relativní a absolutní adresa, výpočty – vytváření vzorců, použití funkcí, vytváření grafů, formátování grafu, použití tabulky jako databáze v tabulkovém kalkulátoru, řazení dat, filtry, tisk tabulky, nastavení oblasti pro tisk, hromadná korespondence

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
 • výchovný poradce:
   
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři